شرایط همکاری با گروه کامواباف

  1. ثبت نام اولیه:فرم ثبت کامواباف را پر کنید. بعد از آن ما برای توضیح و هماهنگی باقی مراحل با شما تماس خواهیم گرفت.
  2. ارسال نمونه کار:در این مرحله شما چند نمونه کار خود را با هماهنگی برای ما ارسال خواهید کرد. نمونه کارها بررسی شده و در صورت قبولی، گواهی نامه مهارت کامواباف با مهر کامواباف دریافت می کنید و وارد مرحله بعد خواهید شد.
  3. جلسه حضوری
آموزش بافتنی با کامواباف
فهرست